Nakon provedenog zakonskog postupka Službe za inspekcijske poslove – Inspektorat Grada Ljubuškog, uz suradnju sa MZ Klobuk i Udrugom “EKO ZH” Široki Brijeg,  poduzeće “ALBA BH” d.o.o. Mostar odradilo je sanaciju ilegalne divlje deponije otpada u prostornom obuhvatu groblja “Crkvina”, u naseljenom mjestu Klobuk, naselje Kaple Mala.

MZ Klobuk je poduzela aktivnosti na budućem legalnom zbrinjavanju otpada tijekom čišćenja predmetnog groblja, što će pridonijeti smanjenju onečišćenja tla te podzemnih i površinskih voda.

Budimo odgovorni!

Incijativa je podržana u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji provodi CPCD u okviru kojeg je osnovan i EKO HUB Široki kojim kordinira udruga EKO ZH a finacijski podržava Švedska.