Prikanac

Prikanac je iznimno važno kulturološko i prirodno blago Mostarskog blata. Kao što je važan za identitet ljudi Mostarskog blata tako je i važan  i za očuvanje bioraznolikosti. Ako nestane prikanac nestati će i drugih niz vrsta koje se vezuju za njega te će nastati opustošivanje krškog polja Mostarskog blata njegovim edemskom vrstom.

Prikanac je vrsta koja dio godine provodi u podzemnim vodama. Stanište prikanaca su čiste, krške vode sa stajaćom ili sporo tekućom vodom. On je riba koja se skriva među biljkama, po šljunku, ispod kamenja, tako da mu takva staništa samo pogoduju. Prema znanstvenim zaključcima sa sveučilišta u Mostaru i Sarajevu, prikanac je steno-endemska vrsta za područje Mostarskog blata te živi u podzemnom jezeru ispod krškog polja.

Prikanac što skorijem roku na crvenoj listi  FBIH

U skorom roku prikanac bi službeno trebao postati uvršten na crvenu listu FBIH kao kritično ugrožena vrsta jer kao stenoendem Mostarskog blata zadovoljava te uvjete. Na ovaj način će se moći pokušati zaštiti od nestanka odnosno izumiranja.

PRIKANAC –ŠTO GA UGROŽAVA?

▶Onečišćenje

▶neplanirana regulacija vodotoka

▶Degradacija staništa

▶Izgradnja brana i hidroakumulacija

▶ krivolov

▶Klimatske promjene

▶Vađenje šljunka i pijeska

▶Deforestacija

▶ribogojilišta

▶Loša zakonska regulativa

Ihtiofagne ptice

▶Izmjena staništa izgradnjom melioracijskih kanala i hidrocentrale

▶Nekontrolirana eksploatacija šljunka

▶riječni nanosi šljunka